Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux (SSBC) są organizacją wychowawczą stosującą metodę skautingu katolickiego, założoną w 2008 roku. Pedagogika stosowana w SSBC opiera się na metodzie skautingu katolickiego, czyli klasycznej metodzie skautowej opracowanej przez gen. Roberta Baden-Powella i wzbogaconej o aspekt Wiary katolickiej przez pioniera skautingu katolickiego – sługę bożego o. Jakuba Sevina.


Celem naszej działalności jest wychowanie chrześcijańskie i obywatelskie młodych, oparte na przestrzeganiu Prawa Skauta, wykorzystaniu systemu zastępów, gry oraz życia na łonie natury. Metoda ta jest komplementarna do rodziny i pomaga jej w dziele wychowania. Skauting jest również metodą kompletną, ponieważ chce edukować całego człowieka: ciało, ducha i duszę oraz przywiązuje zasadniczą wagę nie tylko do formacji osobistej, ale też społecznej i obywatelskiej. Metoda ta należy do metod aktywnych, gdyż zachęca młodego człowieka do wzięcia odpowiedzialności za własne wychowanie przy wykorzystaniu środków odpowiednich do jego potrzeb i możliwości.

Skauting katolicki zasadza się na przekonaniu, że każdy człowiek jest przeznaczony do wypełnienia swojego celu nadprzyrodzonego i osobistego oraz jest powołany do życia w społeczeństwie. Podstawy tego są jasno określone w trzech zasadach: „Skaut jest dumny ze swojej Wiary i jej podporządkowuje całe swoje życie”, „Skaut jest synem Polski i dobrym obywatelem” oraz „Obowiązki skauta zaczynają się w domu”. Fundamentem metody jest system pozytywnych reguł (Prawo Skauta, Prawo Gromady), mających pomóc młodemu człowiekowi w jego rozwoju i w drodze do ideału, doskonałości moralnej i świętości.

Innymi elementami pedagogiki skautowej są: gra i życie na łonie natury (puszczaństwo). Gra jest działaniem naturalnym dla młodego chłopaka. Przeprowadzana na świeżym powietrzu poprawia zdrowie i uczy chłopca dyscypliny i współdziałania w grupie, korzystania ze zmysłów, rozwija zdolność obserwacji, odnawia równowagę emocjonalną, ćwiczy umiejętność podejmowania decyzji. Życie na łonie natury jest przede wszystkim rozumieniem dzieła Bożego oraz szkołą dynamicznego działania, pomysłowości, poświęcenia, umiejętności i braterskiej współpracy.

Zasady i metody skautingu kierują ku pięciu celom, zdefiniowanym przez założycieli: zdrowiu, charakterowi, zmysłowi praktycznemu, służbie oraz Bogu. Pierwsze cztery służą uformowaniu silnego i sprawnego mężczyzny, o mocnym charakterze, poświęconego służbie innym i technicznie sprawnego, piąty zaś, poszukiwanie Boga żywego, jest naczelnym celem formacji skauta.
 

Wykonanie: WebFabrika 2015